Kerhon säännöt

Uudenmaan Pystykorvakerho ry:n säännöt

 


Yhdistyksen nimi on Uudenmaan Pystykorvakerho ry. ja sen kotipaikka on Helsingin kaupunki.

 

Kerhon tarkoituksena on herättää ja ylläpitää harrastusta kenneltoimintaan ja edistää puhdasrotuisten kotimaisten pystykorvarotujen kasvattamista, jalostusta ja käyttöä Uudenmaan kennelpiirin alueella.

 


Päämäärinään kerho pyrkii saavuttamaan koulutus-, kilpailu-, koe-, koiranäyttely-, ja kurssitoiminnan sekä jalostus- ja muun neuvonnan avulla.

 

Kerho on Suomen Kennelliitto - Finska Kennelklubben r.y.:n ja Uudenmaan Kennelpiirin jäsen.

 


Kerhon jäseneksi pääsee jokainen henkilö, jonka kerhon johtokunta jäseneksi hyväksyy. Jäsenet voivat keskuudessaan muodostaa epäitsenäisiä rotu-, alue- taiharrastuspiirejä, joilla ei ole omaa taloutta ja jotka toiminnassaan noudattavat kerhon sääntöjä.

 


Kerhon jäseniltä peritään vuosittainen jäsenmaksu, jonka suuruus määrätään vuosittain kerhon vuosikokouksessa. Suorittamalla yhdellä kertaa kymmenkertaisen jäsenmaksun jäsen saavuttaa ainaisjäsenen oikeudet ja vapautuu vastaisista jäsenmaksuista.

 


Kerhon johtokunnan ehdotuksesta voidaan sen kunniajäseniksi kutsua henkilöitä, joille kerho tahtoo osoittaa erikoista kunnioitusta ja kiitollisuutta. Ehdotus alistetaan kerhon kokouksen ratkaistavaksi, jolloin päätöksentekoon vaaditaan 3/4 annetuista äänistä.

 

Kunniajäsenellä on samat oikeudet kuin varsinaisella jäsenellä, mutta hän on vapaa kaikista jäsenmaksuista.

 


Jos jäsen haluaa erota kerhosta, ilmoittakoon siitä kirjallisesti johtokunnalle tai sen puheenjohtajalle tai suullisesti kerhon kokouksen pöytäkirjaan.

 

Johtokunta voi erottaa jäsenen, joka on toiminut kerhon tarkoitusperiä tai sääntöjä vastaan, rikkonut hyviä tapoja tai lain määräyksiä.

 

Erotettu jäsen voi valittaa päätöksestä jättämällä kahden viikon kuluessa päätöksestä tiedon saatuaan johtokunnalle kirjallinen valitus perusteluineen. Asian ratkaisee yhdistyksen seuraava vuosikokous, jolloin erottamispäätöstä tulee kannattaa vähintään 3/4 kaikista äänestyksessä annetuista äänistä.

 

Jäsenellä, joka eroaa tai erotetaan kerhosta ei ole mitään oikeutta kerhon varoihin.

 


Kerhon asioita hoitaa ja sitä edustaa lainmukaisena hallituksena kahdeksi vuodeksi kerrallaan valittu johtokunta, johon kerhon vuosikokous valitsee puheenjohtajan ja 6 jäsentä.

 

Puheenjohtaja valitaan kahdeksi (2) vuodeksi kerrallaan ja jäsenistä kolme (3) on erovuorossa vuosittain. Johtokunta valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan, sihteerin ja rahastonhoitajan. Sihteeri voidaan valita johtokunnan ulkopuoleltakin.

 

Kerhon nimen kirjoittaa puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja, molemmat yhdessä tai jompikumpi yhdessä sihteerin tai rahastonhoitajan kanssa. Juoksevissa raha-asioissa nimen kirjoittaa rahastonhoitaja yksin.

 

Johtokunta on päätösvaltainen, kun paikalla on puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja sekä kolme (3) jäsentä.

 


Johtokunnan tehtävänä on:
- kutsua kerho kokouksiinsa ja valmistella kokoukselle esiteltävät asita
- panna toimeen kerhon kokouksien päätökset
- päättää jäsenten ottamisesta ja erottamisesta (ks. 6§)
- edustaa kerhoa
- hoitaa kerhon juoksevat asiat
- pitää jäsenluetteloa
- valita keskuudestaan vuosikokouksen mahdollisesti valitsemien
toimikuntien kokoonkutsujat
- kantaa ja vastata kerhon puolesta.

 


Kerhon tilit päätetään kalenterivuosittain ja ne on toimitettava tilintarkastajille viimeistään kaksi (2) viikkoa ennen vuosikokousta. Tilintarkastajien tulee toimittaa tilintarkastuskertomus johtokunnalle vähintään viikko ennen vuosikokousta.

 

10§
Kerhon vuosikokous pidetään helmi-maaliskuussa aina ennen Suomen Pystykorvajärjestön vuosikokousta ja siinä käsitellään seuraavat asiat:


- kokouksen puheenjohtajan, sihteerin, ja kahden pöytäkirjantarkastajan ja
kahden ääntenlaskijan valinta
- kokouksen laillisuuden toteaminen
- johtokunnan esitys kerhon toimintakertomukseksi sekä tilinpäätökseen
perustuva selostus kerhon taloudesta edellisenä kalenterivuonna
- tilintarkastajien lausunto, tilinpäätöksen vahvistaminen ja vastuuvapauden
myöntäminen johtokunnalle
- johtokunnan jäsenten valinta erovuoroisten tilalle sekä joka toinen vuosi
kerhon puheenjohtajan valinta
- kahden (2) tilintarkastajan sekä heidän varamiestensä valinta
- johtokunnan esitys kerhon toimintasuunnitelmaksi ja talousarvioksi
- päätetään jäsenmaksun suuruudesta
- johtokunnan mahdollisesti esittämien toimikuntien valinta
- muut esille tulevat asiat ottaen huomioon yhdistyslain 14§.

 

11§
Ylimääräisiä kokouksia pidetään johtokunnan toimesta tarvittaessa tai milloin vähintään 1/10 jäsenistä on sitä kirjallisesti ilmoittamansa asian johdosta johtokunnalta anonut.

 

Näissä kokouksissa päätetään vain kokouskutsussa mainituista asioista.

 

12§
Kutsu vuosikokouksiin ja ylimääräisiin kokouksiin on johtokunnan toimesta toimitettava kirjallisesti jäsenille yksi (1) viikko ennen kokousta.

 

13§
Kerhon kokouksissa tehdään päätökset avoimella äänestyksellä ja yksinkertaisella ääntenenemistöllä, mikäli ei vähintään 1/10 läsnäolevista vaadi lippuäänestystä ja mikäli ei näissä säännöissä tai yhdistyslaissa vaadita määräenemistöä.

 

Äänten langetessa tasan ratkaisee vaaleissa arpa ja muissa asioissa puheenjohtajan kannattama mielipide.

 

14§
Näihin sääntöihin voidaan tehdä muutoksia kerhon kokouksessa. Muutoksen hyväksymiseen tarvitaan vähintään 3/4 annetuista äänistä.

 

15§
Toimintansa rahoittamiseksi kerho kerää ilmoittautumis- ja osallistumismaksuja järjestämistään koulutus-, kurssi-, kilpailu- ja koiranäyttelytilaisuuksista.

 

Kerholla on oikeus ottaa vastaan omaisuutta lahjan tai testamentin muodossa ja hallita sitä.

 

16§
Päätös kerhon purkamisesta on tehtävä kahdessa (2), vähintään kuukauden välein pidettävässä kerhon kokouksessa, joista toinen on vuosikokous, ja tulee päätöstä kummassakin kokouksessa kannattaa vähintään 3/4 annetuista äänistä.

 

Jos kerho puretaan, luovutetaan sen omaisuus ja asiakirjat Suomen Pystykorvajärjestö - Finska Spetsklubben r.y.:lle.

 

17§
Muutoin noudatettakoon voimassa olevan yhdistyslain määräyksiä.